Általános Szerződési, -felhasználási feltéltelek és Adatvédelmi nyilatkozat

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

I. Alapelvek

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásunkra jut, hogy adott személyes adat pontatlan haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét.
 • bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Cégnév: Kovács Zsuzsanna E.V.

Székhely: 1118 Budapest, Torbágy u. 2. 7/25.

Kapcsolattartó: Kovács Zsuzsanna

Elektronikus levélcím: hr@jobtraining.hu

Egyéni vállalkozói igazolványszám: 52172285

Adószám:68732125-1-43

 II.  Hírlevél szolgáltatásunkkal, kapcsolatos adatfeldolgozók

 NÉV  CÍM  TEVÉKENYSÉG
Kovács Zsuzsanna egyéni vállalkozó hr@jobtrainig.hu Adatkezelés teljes spektruma

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban és erről külön értesítjük a megadott elektronikus elérhetőségen.

Az általunk kezelt adatok: 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Regisztráció a honlaponCél a regisztrálóknak HR szolgáltatás nyújtása hozzájárulás önéletrajzban és a kísérőlevélben foglalt adatok, így különösen, de nem kizárólagosan: vezetéknév, keresztnév; születési hely és idő; munkatapasztalat, munkahely; iskolai végzettség; személyes érdeklődési kör és tulajdonságok; telefonszám, email cím, postacím, lakóhely a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Email-en, közösségi média felületen megküldött önéletrajzok hozzájárulás önéletrajzban és a kísérőlevélben foglalt adatok, így különösen, de nem kizárólagosan: vezetéknév, keresztnév; születési hely és idő; munkatapasztalat, munkahely; iskolai végzettség; személyes érdeklődési kör és tulajdonságok; telefonszám, email cím, postacím, lakóhely a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatásCél: kapcsolattartás,hasznos és célspecifikus információk nyújtása  hozzájárulás teljes név,e-mail cím  hírlevélről történő leiratkozásig
Ügyintézés panasz         észrevételre, panaszra válaszadás            jogi kötelezettség          teljes név         e-mail cím         telefonszám        levelezési cím           5 évig

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a hr@jobtraining.hu email, illetve a 1118 Budapest, Torbágy utca 2. 7/25. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

III. Honlappal kapcsolatos adatkezelés, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

A személyes adatokat önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonását a hr@jobtraining.hu email címen kell kérelmezni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Adattörlési (teljes/részleges) kérelem esetén a jogszabályi keretek között mérlegeljük, hogy adatait törlését meg kell-e tagadnunk bármilyen jogszabályban meghatározott okból

Amennyiben valamilyen oknál fogva az adattörlést akár csak részlegesen is meg kell tagadnunk, úgy arról természetesen haladéktalanul tájékoztatjuk az Ön által megadott elérhetőségen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Ön által megadott elérhetőségi adatok helyességét nem vizsgáljuk, így a hibásan megadott elérhetőségi adatokból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk.

IV. Adatkezelési kérések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő bármely közreműködő (munkavállaó, szerződéses partner stb.) előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni.

Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

V. Az adatok tárolása

Társaságunk a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat fizikai formában Társaságunk székhelyén (1118 Budapest, Torbágy u. 2. 7/25.) irattárban, zárt szekrényben tárolja. A digitális formában tárolt személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt rendszerben jelszóval védett mappában és jelszóval védett külső adathordozón tárolja.

VI. Jogorvoslat

A személyes adat érintettje az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: www.naih.hu

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 • Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.jobtraining.hu weboldalon történik.

2019. április 12.